Preskočiť na obsah

Základná škola

Motto:
„ Škola je na to, aby sa človek naučil učiť sa, aby sa v ňom zobudila túžba po poznaní, spoznal radosť z dobre vykonanej práce, ochutnal  vzrušenie z vytvárania, naučil sa mať rád to čo robí a našiel si tú prácu, ktorú bude mať rád.”
Szent-Györgyi Albert

V obci je základná škola s vyučovacím jazykom  maďarským 1.- 4. roč.  Škola bola založená v roku 1886.   
Základná škola s VJM v Blhovciach patrí medzi málotriedne školy v okolí. Škola má dve učebne a miestnosť, v ktorej je zriadený školský klub detí. Na škole sa vyučuje v 2 spojených triedach  (1.-3. a 2.-4. roč.) Budova školy sa nachádza pri hlavnej ceste. Interiér školy sme si za posledné roky viditeľne vylepšili a skrášlili, žiaci sa učia v príjemnom prostredí. 
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: učebňu výpočtovej techniky, knižnicu a jednu telocvičňu. Všetko to sa využíva v učebnom procese v plnej miere.  
V školskom roku  2008 / 2009  školu   navštevuje  34 žiakov. Väčšina žiakov pochádza  zo sociálne znevýhodneného prostredia a väčšina rodičov je nezamestnaných a žijú zo sociálnych príspevkov.
Pedagogický kolektív je 3 členný, ktorý odvádza namáhavú, ale úspešnú prácu.    V školskom  roku 2008/2009 výchovno – vyučovací proces zabezpečujú 2 kvalifikované učiteľky s požadovaným vysokoškolským vzdelaním.  Činnosť školského klubu detí zabezpečuje kvalifikovaná vychovávateľka    
Počas vyučovania sa pracovníci našej školy snažili vytvoriť takú školu, ktorá by našim žiakom znamenala veľa pekného, radostného a zmysluplného, plodného života.   
Každoročne majú žiaci možnosť navštevovať krúžky záujmovej činnosti podľa vlastného výberu, napr.: výtvarný, bábkový, práca na počítači a športové hry. Ponuka krúžkov sa každý rok upravuje podľa záujmu žiakov.       
Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú rôznych vedomostných a umeleckých súťaží, organizujeme akcie pre žiakov a ich rodičov, výlety, exkurzie, návštevy divadelných  predstavení.
V mesiaci február sme usporiadali fašiangový karneval. Pripomenuli sme si revolučné roky 1848 kultúrnym programom.  Zúčastnili sme sa na okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy M. Tomu, odkiaľ naša žiačka Oláhová Lýdia postúpila do krajského a celoštátného  kola. Pravidelne sme sa prezentovali výtvarnými prácami žiakov v časopise VASÁRNAP.
V mesiaci máj sme usporiadali bohatý kultúrny program ku Dňu matiek. Deti sa predstavili rodičom a verejnosti piesňami, scénkami, tancami i hovoreným slovom.
Spoločne s materskou školou sme usporiadali pre deti Deň športu. Deň detí sme spoločne zorganizovali s materskou školou. Program bol bohatý na súťaže a hry. Pre lúčiace sa deti materskej školy sme pripravovali bábkové predstavenie a deťmi zhotovené darčeky. Koncom školského roka sme organizovali školský výlet do Budapešti, ktorý bol financovaný   NADÁCIOU P. PÁZMÁNYA.
Slávnostné ukončenie školského roka sa konalo za prítomnosti rodičov a hostí. Vyhodnotili sa dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky. Žiaci, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v učení, úspešne prezentovali školu na rôznych súťažiach, dostali od združenia rodičov knižné odmeny.
Naša škola spolupracuje s MŠ aj s inými školami. Najpevnejšie vzťahy má so školami zo susedných obcí, s ktorými usporadúva množstvo spoločných akcií (napr. Medzinárodný deň detí, športové súťaže, návštevy divadelných predstavení a pod.).
Škola poskytne žiakom vzdelávací program, ktorý bude pomáhať deťom našej školy rásť fyzicky, intelektuálne, morálne a emocionálne, aby mohli prežiť šťastne svoje detstvo a stať sa dospelými občanmi demokracie, realizovať plný životný potenciál dosahujúc hranice ich individuálnych potrieb, záujmov a schopností.

Mgr. Erika Bozóová
r i a di t e ľ k a

Mgr. Erika Bozóová

riaditeľka

zs@zsblhovce.edu.sk