Preskočiť na obsah

Bratská obec Borsodszentgyörgy

www.borsodszentgyorgy.hu

Dohoda o vzájomnej spolupráci

medzi družobnými sídlami  Blhovce (Slovensko)  a Borsodszentgyörgy (Maďarsko). Dohoda o vzájomnej spolupráci sa uzatvára na základe uznesení zastupiteľstiev sídiel Blhovce  a  Borsodszenytgyörgy.

Dohoda nadobúda platnosť od dátumu podpisu oboch strán na dobu neurčitú. Vzájomná spo-  lupráca vznikla na základe aspektov a cieľov Európskej únie za tým účelom, aby utužovala cezhraničnú spoluprácu a posilnila dobré priateľské a susedské vzťahy medzi sídlami.
V záujme toho obecné zastupiteľstvá a ich zariadenia budú spolupracovať v nasledovných oblastiach:

Oblasť riadenia:

 • vzájomné poznávanie spôsobov a metód práce obecných zastupiteľstiev a ich inštitúcií a zariadení,
 • vzájomné poznávanie systému práce a štruktúry miestnych samospráv,
 • vzájomné poznávanie mechanizmu štátnej správy,

Oblasť vzdelávania:

 • spoznávanie výchovno-vzdelávacích cieľov a plánov základných škôl,
 • výchova a vzdelávanie nadaných a handicapovaných žiakov,
 • organizovanie výmenných táborov,
 • vzájomné pracovné stretnutia,

Oblasť kultúry:

 • poznávanie, ochrana a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva,
 • vzájomné stretnutia amatérskych skupín,
 • účasť na podujatiach a prehliadkach,
 • organizovanie festivalov a výstav,
 • organizovanie vzájomných rekreačných pobytov pre dospelých,
 • spolupráca telovýchovných oddielov, 

Oblasť hospodárstva:

 • redigovanie spoločných publikácií z oblasti cestovného ruchu,
 • vypracovanie postupov a techník územného a sídelného rozvoja,
 • spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia, výmena skúseností a námetov,
 • spolupráca civilných organizácií.

Obidve strany vyhlasujú, že svojou činnosťou sa budú usilovať o vzostup národného povedomia rešpektujúc vzájomné odlišnosti v zmysle tolerancie a zohľadňujúc normy Európskej únie.

Zastupiteľstvá obcí Blhovce a Borsodszentgyörgy svojim uznesením dohodu prijímajú a súčasne sa zaväzujú plniť všetky vytýčené úlohy.