Preskočiť na obsah

Materská škola

   „Deti môžeme stvárňovať podľa svojej vôle.
Musíme ich mať,milovať a vychovávať čo
najlepšie a inak ich nechať napokoji“
                                                   Johann Wolfgang Goethe.

MATERSKÁ  ŠKOLA  S VÝCHOVNÝM
JAZYKOM  MAĎARSKÝM  BLHOVCE

Základné informácie :

Materská škola je umiestnená v účelovej budove,vedľa hlavnej cesty.V roku 1986 sme sa presťahovali do novej, zrekonštruovanej budovy, ktorá vopred slúžila ako rodinný dom.
Priestorové podmienky sú na dobrej úrovni, interiér materskej školy vyhovuje bezpečnostným požiadavkám,je funkčne a vkusne zariadený.Kapacita a hygienická úroveň priestorov umožňuje kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti.
Aj technické vybavenie materskej školy je dostačujúce, zamestnanci majú k dispozícií počítač,s pripojením na internet, tlačiareň,v triede nechýba CD a DVD prehrávač,televízor,didaktické pomôcky a vzdušný filter.
Exteriér tvorí veľký priestranný dvor.V oddychovej zóne sú lavičky, stromy, pieskovisko. Pohybovú časť tvoria šmýkačky,preliezky.           

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,intelektuálnej,telesnej,estetickej a morálnej. Snahou pedagogického kolektívu je, aby sa deti v materskej škole cítili dobre a bezpečne,rady do nej chodili,získali potrebné zručnosti,poznatky,návyky a aby aj rodičia odchádzali s pocitom,že o ich dieťa je dobre postarané.
Pre deti a ich rodičov organizujeme v priebehu roka rôzne zaujímavé aktivity,ktoré sa už stali tradíciou. Jesenné aktivity začínajú „Tekvicovou slávnosťou“,keď sa spoločne tešíme z bohatej úrody. Zhotovujeme si za pomoci rodičov strašiakov,pripravujeme ochutnávku tekvicových výrobkov/pečené tekvice,tekvicové semiačka/.

Výchovu detí v rodinách zabezpečujú rodičia,ale nemalou mierou sa na starostlivosti o deti podieľajú starí rodičia.Za ich lásku im patrí poďakovanie. Za týmto účelom v októbri oslavujeme „Deň babičiek a dedkov“. Každoročne v decembri navštívi našu škôlku dedo Mráz,za doprovodu čertíka a anjelika.Po kultúrnom programe v sprievode pesničiek a zvončekov povozí deti na koči,ťahanom koníkmi.Dobrá nálada,tanec,krásne masky a žiarivé detské očká.Týmito slovami sa dá charakterizovať fašiangová atmosféra v našej materskej škole.Do tejto  aktivity sa postupne zapájajú aj rodičia-aktívne/pripravujeme im súťaživé hry spoločné s deťmi/a radosť detí je o to väčšia.
„Ľúbim ťa mami“-v tomto duchu gratulujeme tým,ktoré nám darovali to najcennejšie-život.
Koncom školského roka prichádza čas rozlúčky.Slávnostne vyzdobená trieda,kytičky a slzy dojatia sprevádzajú našich predškolákov do priestorov ZŠ,kde ich čakajú budúci kamaráti.
Ak sa poobzeráme okolo seba zistíme,že veľa detí má už v skorom rannom veku problémy  so správnym  držaním tela, ploché nohy.Je dokázané, že pravidelné cvičenie prospieva pri odstraňovaní problémov.V záujme zlepšenia zdravotného stavu detí zaraďujeme cviky s fitloptami,cvičenia na relaxačnej zostave,ktoré pozitávne vplývajú na správne držanie tela.
Našou snahou do budúcnosti bude,aby sme sieť aktivít rozširovali,spestrili.       
Sme si vedomé toho,že naša práca je poslaním, ktorého cieľom je vynaložiť úsilie,aby sme okolo seba videli šťastné a spokojné detské úsmevy a zdravím a šťastím kypiace detské tváričky.

Mihályiová Zuzana

Riaditeľka materskej školy

matskola@blhovce.sk