Ugrás a tartalomra

Statisztikai adatok

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

rozloha: 1874 ha

poľnohospodárska pôda 896 ha
lesné pozemky 906 ha
vodné plochy 6 ha
zastavaná plocha 66 ha
z toho:
orná pôda 297 ha
záhrada 20 ha
ovocné sady 26 ha
trvalé trávnané porasty 512 ha

Štatistické údaje o obci

Blhovce

1. Základné údaje
prvá písomná zmienka1240
nadmorská výška obce v metroch205
počet obyvateľov k 31.12.2011791
výmera v ha1 874
z toho: poľnohospodárska pôda893
           lesné pozemky897
           vodné plochy15
           zastavaná plocha66
Časti obce
obec sa nečlení na časti
2. Demografia
Veková štruktúra k 31.12.2011
vekpočet obyvateľov
predproduktívny164
produktívny382
poproduktívny198
nezistený 47
Historický vývoj počtu obyvateľov
rokpočet obyvateľovrokpočet obyvateľov
18696991950914
18805891961998
18906321970936
19006821980865
19107831991770
19218072001814
1930908  
Pohyb obyvateľstva v roku 2011
 počet obyvateľov
živonarodení15
zomrelí8
prirodzený prírastok (-úbytok)-7
prisťahovalí26
vysťahovalí9
saldo migrácie17
celkový prírastok (-úbytok)24
Národnostné zloženie obyvateľstva k 31.12.2011
národnosťpočet osôb spolupodiel v %národnosťpočet osôb spolupodiel v %
slovenská10913,78rómska13016,43
česká30,38ukrajinská
maďarská48060,68ostatné a nezistené698,72
3. Ekonomická aktivita
Ekonomická aktivita podľa SODB 2011
ekonomicky aktívne obyvateľstvo382
z toho ženy182
Trh práce
uchádzači o zamestnanie k 31.12.2011188
z toho ženy90
4. Technická vybavenosť
Technická vybavenosť
počet pôšt1
PSČ980 32
verejný vodovodnie
verejná kanalizácianie
počet prípojok kanalizačnej siete
rozvodná sieť plynuáno
verejná zeleň v ha0,30
Doprava a komunikácie
dĺžka miestnych komunikácií v km4,2
  z toho bezprašné4,2
dĺžka vybudovaných chodníkov v km
počet liniek autobusovej osobnej dopravy (diaľkové, medzištátne)
počet autobusových liniek miestneho významu (medzimestské)2
počet staníc a zastávok vlakov1
Domový a bytový fond
počet domov spolu (podľa SODB 2011)254 vyd.s.č 304
z toho trvalo obývané240
neobývané a zb.49
Protipožiarna ochrana
jednotky hasičskej ochranyáno
hasičské vozidlánie
5. Školstvo, kultúra, šport
Školy a predškolské zariadenia
 počet
materské školy1
základné školy 1. – 4. ročník1
základné školy 1. – 9. ročník
Športové zariadenia
 počet
telocvične spolu1
štadióny otvorené
ihriská: pre futbal1
             školské1
             ostatné1
ostatné športové zariadenia
Kultúra
 počet
kultúrno osvetové zariadenia1
verejné knižnice vr. pobočiek1
             knižničný fond spolu1 807
             používatelia spolu16
kiná stále
             sedadlá spolu
Kostoly, smútočné služby
kostoly:počet
rímskokatolíckej cirkvi1
evanjelickej cirkvi a.v.
ostatných cirkví
  
domy smútku1
cintoríny1

6. Zdravotníctvo, sociálna oblasť
Zdravotníctvo, kúpeľníctvo
ambulancie praktického lekára pre dospelých – počet
ambulancie praktického lekára pre deti – počet
lekárne a výdajne liekov – počet
kúpele:
Sociálna oblasť:
7. Organizačná štruktúra hospodárstva
Organizačná štruktúra hospodárstva
 počet
subjekty vedené v registri štatistických jednotiek k 31.12.200625
v tom: právnické osoby spolu8
         v tom: podniky1
                   neziskové inštitúcie7
         fyzické osoby nezapísané v obchodnom registri17
             z toho: živnostníci17
                        slobodné povolania
8. Ostatné
Obchod a pohostinstvo
predajne: potravinárskeho a zmiešaného tovaru3
              nepotravinárskeho tovaru1
pohostinstvá1

Zaujímavosti:

– patrí do Mikroregiónu Medveš (obce okresu Rimavská Sobota: Blhovce, Dubno, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Nová Bašta, Petrovce, Stará Bašta, Studená, Tachty, Večelkov a obec okresu Lučenec: Šiatorská Bukovinka)

– patrí do Mikroregiónu Údolie Gortvy (Blhovce, Čierny Potok, Gemerček, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Konrádovce)

– obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom

Pamiatky:

– neskorobarokový rímsko-katolícky kostol z roku 1777

– v centre obce socha sv. J. Nepomuckého z roku 1901, proti častému požiaru